Przyczyny niedostosowania społecznego

Sport strony

Temat: [Przedmiot] Psychologia - dr Różańska-Kowal
mam prośbę
ma ktoś może jakoś dokładniej opracowane:
- charakterystyka zaburzeń nerwicowych, psychotycznych i zaburzeń osobowości. Cechy psychopatii
- pojecie nieletniego i demoralizacji, rodzaje i pojecie niedostosowania społecznego i tego objawy w rożnych kręgach środowiskowych, przyczyny niedostosowania, pojecie i charakterystyka zaburzeń zachowania, przedmiot i zakres opinii psychologicznej w sprawach nieletnich.

Z góry dzięki
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1258Temat: Dziecko niedostosowane społecznie
Pojęcie społecznego niedostosowania odnosi się do rozmaitych zaburzeń w społecznej adaptacji jednostki

Sytuacje takie jak np.mijanie sie z prawdą,fantazjowanie,lenistwo rozproszenie obojętnośc wrogośc wobec rodziców w domu w szkole palenie papierosów,łamanie zakazów,zaczepianie innych,agresja,wszczynanie bójek te wszystkie zachowania mogą świadczyć o tym że nasze dziecko jest niedostosowane społecznie.

Najczęstsze przyczyny takiego stanu to:

Źródło: psychologia.sos.pl/viewtopic.php?t=4165


Temat: Propozycja badań społecznych
Dzień dobry,

nazywam się Wioleta Pułkośnik, jestem studentką socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku w ramach zakończenia pierwszego etapu studiów będę pisała pracę licencjacką, która de facto jest badaniem społecznym. W związku z tym chciałabym, aby dotyczyło ono sposobu spostrzegania życia społecznego przez osoby niskiego wzrostu. W mojej pracy poruszyłabym różnego rodzaju problemy natury społecznej, które dotyczą osób niskiego wzrostu tj. niedostosowanie przestrzeni miejskiej, czy problemy związane z rynkiem pracy.

Mój pomysł na to, aby zająć się tym tematem zrodził się za przyczyną jednej z członkiń Stowarzyszenia - Karoliny Muszyńskiej. Jak już rozmawialiśmy Karolina zajęła się tematyką związaną z osobami niskiego wzrostu z perspektywy pedagogiczno - psychologicznej. Ja za przyczyną swoich badań chciałabym pomóc Państwu jako Stowarzyszeniu a także poznać nową, nieznaną mi dotąd problematykę. Z jednej strony dla własnej przygody intelektualnej chciałabym poznać świat społeczny widziany oczyma członków Stowarzyszenia, z drugiej strony a myślę, że Panu oraz Stowarzyszeniu także na tym zależy, aby rzeczywistość społeczna bardziej spełniała oczekiwania osób niskiego wzrostu.
Badania, o których myślę miałyby wymiar praktyczny dla Stowarzyszenia a wyciągnięte wnioski byłyby aplikowalne do rzeczywistości. Być może realizowane przeze mnie badanie mogłoby pomóc Państwu w szerzeniu dyskusji publicznej a może byłoby początkiem do różnego rodzaju projektów realizowanych na rzecz osób niskiego wzrostu, czy też mogłoby posłużyć jako opis sytuacji dla innych instytucji pozarządowych, czy rządowych, od których Państwo chcielibyście coś wynegocjować.

W swoich badaniach chciałabym wykorzystać między innymi metodologię jakościową, a więc porozmawiać z członkami Stowarzyszenia osobiście, dlatego też sądzę, że jeżeli badania będą miały wymiar praktyczny a także każdy członek Stowarzyszenia będzie mógł zaproponować coś ze swojej strony, coś co go nurtuje, lub co jego zdaniem jest warte przemyślenia czy dyskusji to te badania mogą być interesujące zarówno dla członków Stowarzyszenia jak i dla mnie. W załączniku przesyłam Państwu krótką informację oraz prośbę o ich opinie i oczekiwania, bardzo proszę o jej wypełnienie i odesłanie na mój adres e-mail.

pozdrawiam serdecznie,
Wiola Pułkośnik
wioleta.pulkosnik@uj.edu.pl
Źródło: nieduzi.org/forumbb/viewtopic.php?t=351


Temat: [Przedmiot] Psychologia - dr Różańska-Kowal
A czy te notatki wystarczą na zagadnienia?;

dr Joanna Różańska – Kowal
Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej
Wydział Pedagogiki i Psychologii

Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu: psychologia sądowa-s. zaoczne (II-III rok prawa).

1) Związki psychologii z prawem
2) Psychologia zeznań świadków- psychologiczne uwarunkowania rezultatów zeznań świadków, rodzaje przesłuchania, ocena wiarygodności zeznań świadków –kryteria treściowe i pozatreściowe (lista kontrolna prawdziwości)
3) Osobowość i motywacja sprawcy przestępstwa- pojęcie i rodzaje motywacji, cechy procesu motywacyjnego, przebieg procesu motywacyjnego. Pojęcie osobowości, charakterystyka struktury osobowości wg. Eysencka. Diagnoza motywacji czynów przestępczych w ujęciu Gierowskiego. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych, psychotycznych i zaburzeń osobowości. Cechy psychopatii.
4) Opinia psychologiczna w sprawach nieletnich- pojęcie nieletniego i demoralizacji, pojęcie i rodzaje niedostosowania społecznego, objawy niedostosowania społecznego w różnych kręgach środowiskowych, przyczyny niedostosowania społecznego, pojęcie i charakterystyka zaburzeń zachowania, przedmiot i zakres opinii psychologicznej w sprawach nieletnich (pytania sądu i zadania biegłego).
5) Opinia psychologiczna w sprawach cywilnych- Rodzaje testamentów, przyczyny nieważności testamentu. Pojecie obawy rychłej śmierci.. Przesłanki powoływania biegłego psychologa wg Stanika.. Charakterystyka istotnych obszarów ekspertyzy psychologicznej w sprawach o unieważnienie testamentu.
6) Opinia psychologiczna w sprawach rozwodowych. Pojęcie konfliktu, charakterystyka konfliktu funkcjonalnego i dysfunkcjonalnego.. Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu. Pojęcie dobra dziecka, zakres działań podejmowanych na rzecz dobra dziecka. Psychologiczna diagnoza zupełnego i trwałego rozkładu pożycia oraz sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego. Psychologiczne następstwa rozwodu dla małżonków i małoletnich dzieci.
7) Opinia psychologiczna w sprawach opiekuńczych. Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej. Syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS)- pojęcie, objawy, przyczyny (oddziaływania głównego opiekuna). Przedmiot i zakres opinii psychologicznej w sprawach opiekuńczych .
8) Zasady i przebieg mediacji w sprawach nieletnich. Cele mediacji w sprawach rozwodowych. Przebieg mediacji rozwodowej- techniki mediacyjne.
9) Psychologia penitencjarna- rodzaje i typy zakładów karnych, systemy odbywania kary. Izolacja więzienna jako sytuacja trudna. Sposoby przystosowania się do izolacji więziennej wg. Goffmana. Zaburzenia w funkcjonowaniu więźniów. Zadania psychologa więziennego. Przedmiot i zakres psychologicznej diagnozy penitencjarnej.

Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1258


Temat: Stres szkolny
Szkoła jest miejscem występowania wielu reakcji stresowych, dlatego też znajomość zagadnień wiążących się ze stresem ma olbrzymie znaczenie zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Szkoła dla wielu uczniów jest źródłem negatywnych stanów emocjonalnych -stresów, lęków, uczuć zagrożenia i braku bezpieczeństwa. Szkoła jest źródłem zaburzeń w zachowaniu uczniów. Sytuacje szkolne są dla nich sytuacjami trudnymi, odczuwają oni stan wewnętrznego napięcia, które muszą odpowiednio rozładować. Do czynników lękotwórczych zaliczyć należy: naruszanie godności ucznia, „straszenie szkolne", agresję słowną, agresję fizyczną, presję dydaktyczną, przedmiotowe traktowanie ucznia, itp.

Uczniowie jeszcze silniej reagują na te czynniki, gdy wchodzą do szkoły z naruszonym już wcześniej lub silnie uszczuplonym kapitałem energii adaptacyjnej, co zostało spowodowane wadliwymi postawami rodziców (odtrącanie, unikanie, niekonsekwencja, nadmierne wymaganie tub ochranianie).

W życiu i aktywności uczniów występuje szczególnie wiele sytuacji nowych i przez to trudnych, np. wchodzenie w nowe środowisko, grupy społeczne, podejmowanie nowych zadań i różnych form aktywności. Trudnych sytuacji doświadczają również dzieci będące ofiarami urazów, wypadków, ciężkiej, wyczerpującej choroby. W szkole przed uczniami stale stawia się nowe zadania i wymagania. Ze względu na stopień trudności i liczbę są one często znacznym obciążeniem psychicznym dla uczniów słabych. Niedostosowany do możliwości dzieci system wymagań oraz nieprawidłowy sposób ich realizacji - to przyczyna wielu zaburzeń w rozwoju. Powodem trudnych sytuacji w szkole jest też fakt, że rozwój dziecka przebiega według indywidualnego planu, a nauczanie według jednolitego programu, za pomocą jednakowych metod, w licznych oddziałach. Sytuacje trudne występują także wtedy, gdy uczniowie reagują na zagrożenia związane z niepowodzeniem, słabą oceną, naganą czy karą ze strony nauczyciela, a nawet ich konsekwencjami w domu rodzinnym. Uczniowie stale wystawiani są na widok publiczny: odpowiedź przed klasą, rozwiązywanie zadań przy tablicy, zdawanie różnych egzaminów. Napięcia związane ze społeczną ekspozycją występują w szczególności u uczniów ambitnych, nieśmiałych i zahamowanych. Dużą rolę odgrywa tu lęk przed negatywną oceną i kompromitacją wobec innych.
Co o tym myślicie?

Bardzo stresujecie się szkołą?
Źródło: forumzn.pl/viewtopic.php?t=2794


Temat: Odpowiedzialność materialna!!!
" />
">Konkretnie chodzi o to aby wychowawcy pokrywali koszty zniszczeń dokonanych przez dzieci zdemoralizowane, z ADHD, niedostosowane społecznie. Odpowiedzialność ta ma na nas spoczywać nawet gdy nie ma nas w pracy!
Ja bym się tak nie przejmował.

Kodeks pracy
Art. 124.
§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności skutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Po drugie
Art. 117.
§ 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba* przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

* "Inną osobą" może być małoletni powyżej 13. roku życia, bo jemu można już przypisać winę. W przypadku małoletnich do 13. roku życia pracodawca też jest raczej bez szans - musiałby udowodnić nauczycielowi konkretne zaniedbanie w nadzorze oraz wykazać normalny związek przyczynowy między tym zaniedbaniem, a szkodą wyrządzoną przez dziecko.
Art. 115.
Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.
Art. 117.
§ 2. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.


">Tą deklarację mamy podpisać w poniedziałek 31 sierpnia na kolejnej radzie, jęśli nie to mamy złożyć wnioski o rezygnację z pracy (nawet 17 wychowawców) niech ktoś mnie oświeci czy rzeczywiście dyr ma takie prawo i czy kiedy my tego nie podpiszemy może nas zwolnić?
W tym przypadku nie sądzę. Nie kłóć się, nic nie podpisuj i czekaj na ruch ze strony pracodawcy.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11629


Temat: Rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie
Rok 2007 z budżetu co będzie robione w sprawach „trolejbusowych”.

Dział 600 Transport i łączność/Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.


I.

1.Sprawy terenowo-prawne, wydłużenie istniejącej linii
w ciągu ul. Abramowickiej od ul. Głuskiej do projektowanej pętli przy ul. Abramowickiej 24;

2.Modernizacja sieci na skrzyżowaniu ulic Narutowicza, Lipowej i al. Piłsudskiego;


3.przedłużenie trakcji trolejbusowej od istniejącej pętli Droga Męczenników Majdanka do os. Felin

KOSZT na 2007r. - 15 000 000 zł koszty własne, bez dotacji ( cały koszt to 199 980 799 zł do 2013r)II.

Budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka


o kosztach i reszcie napisał Szary

Ja zacytuję coś o tym projekcie (za zgłoszenia do Bazy Dobrych Praktyk ) - ciekawsze rzeczy;4.1.Geneza projektu: zdefiniuj problem, który był przyczyną podjęcia działań i sposób w jaki został zidentyfikowany (badanie, uzgodnienie z partnerami społecznymi itp.)

Do problemów komunikacji miejskiej w gminie Lublin zaliczyć należy:
1) Brak systemowej optymalizacji przebiegu linii komunikacji publicznej.
2) Zły stan techniczny infrastruktury transportowej komunikacji publicznej (autobusy i trolejbusy).
3) Brak działań z zakresu inżynierii ruchu dających priorytet środkom pasażerskiej komunikacji publicznej w ruchu.
4) Brak właściwego zagospodarowania funkcjonujących węzłów przesiadkowych.
5) Zbyt wolna realizacja układu drogowego mającego odciążyć miejskie układy uliczne z ruchu tranzytowego.
6) Niedostosowanie transportu publicznego dla pasażerów mających problemy ze swobodnym poruszaniem się.
Problemy te powodują niedostosowanie oferty przewozowej do potrzeb i spadek zainteresowania mieszkańców korzystaniem z komunikacji publicznej. Odzwierciedla się to w stagnacji przychodów MPK Lublin z działalności podstawowej (sprzedaży biletów wszystkich rodzajów) pomimo wzrostu ich cen, co wobec rosnących kosztów, zwłaszcza paliw i części zamiennych, przyczynia się do utrzymywania się strat.5.1 Cel projektu

Celem nadrzędnym planowanej inwestycji jest:
• wzrost atrakcyjności miasta Lublina poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej
• zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki
• poprawa funkcjonowania transportu publicznego w gminie Lublin, a w szczególności:
• odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego Lublina,
• zwiększenie udziału transportu zbiorowego, który bardziej odpowiada wymogom środowiska (trolejbusy) w obsłudze komunikacyjnej miasta mieszkańców i obszarów funkcjonalnie z nimi związanych,
• poprawę bezpieczeństwa transportu.Harmonogram i aktualny stan realizacji Projektu

2.Etapy realizacji:
ustawienie słupów - Wrzesień 2006 – wrzesień 2007
montaż osprzętu sieciowego - Kwiecień 2007-październik 2007
zakup trolejbusu - Listopad 2007 (linia 153)11. Na czym polega innowacyjność techniczna, organizacyjna lub ekonomiczna przedsięwzięcia?

Przy budowie zostaną wykorzystane współczesne rozwiązania techniczne (tzw. szybkoprzejazdowe elementy osprzętu sieciowego), które umożliwiają szybki przejazd trolejbusów na łukach i skrzyżowaniach. Zwiększy to atrakcyjność komunikacji trolejbusowej dla pasażerów, a także zmniejszy uciążliwość komunikacji trolejbusowej dla innych użytkowników dróg. Zastosowane słupy strunobetonowe charakteryzują się dużą wytrzymałością, technologia ich ustawiania jest prostsza a koszty bieżącego utrzymania niższe niż stosowanych w ostatnich latach słupów stalowych. Słupy stalowe będą ustawione tylko w miejscach, gdzie jest to niezbędne, głównie na skrzyżowaniach. Zastosowany typ słupów umożliwi w przyszłości przeniesienie na nie oświetlenia ulicznego.
Zakupiony trolejbus będzie należał do najnowocześniejszej konstrukcji tego typu, niskopodłogowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Silnik elektryczny będzie miał ok. 150-160 kW mocy z możliwością odzyskiwania energii hamowania.


Źródło: lubforum.pl/index.php?showtopic=553


Temat: Mechaniczna pomarańcza
" />
Blood_Lord_Aule:Przeczytaj sobie "Historie Mysli Socjologicznej"(to podrecznik do socjologii zdaje sie) i "Teoretyczne i Metodologiczne Problemy Badan nad Kultura Polityczna".
No shit, Sherlock. Przeczytałeś te książki że mi je polecasz? Nie posądzam Cie o to, ze mnie obrażasz, ale weź na wstrzymanie, bo IMAO tego typu texty są po prostu śmieszne.


Blood_Lord_Aule:Ten glowny motyw filmowy Waltera Carlosa genialnie pasuje do wizji przyszlosci o anarchistycznej przemocy ukazywanej przez Alexa i jego kolegow.
"o anarchistycznej przemocy ukazywanej przez Alexa"... wtf!? Jak człowiek może ukazywać anarchistyczną przemoc? Bełkot.


Blood_Lord_Aule:O przyszlosci w ktorej wladza kierujac jednostki niedostosowane spolecznie na przymusowa kuracje nie rozni sie moralnie od tych ktorzy swe zycie poswiecaja destrukcji zastanego swiata.
Przecież główny bohater kontestuje porządek zastanego świata i poświęca swe życie jego destrukcji, jak to ująłeś. Czyli z Twojej wypowiedzi wynika, ze Alex i władza w swoim postępowaniu kierują się równie gównianymi zasadami moralnymi, nie? Dlaczego więc z Twoich postów można wysnuć, ze Alex jest w takim układzie ofiarą?
Dalej w swoich wywodach piszesz, że "okrucieństwo i przemoc pokazana na ekranie wzbudzają w Tobie współczucie". Współczucie wobec kogo?


Blood_Lord_Aule:Film faktycznie nie ma jasnego przeslania, puenty, ale ma pewnien motyw przewodni majacy ukazac przyszlosc taka jaka mozemy ujrzec za kilkadziesiat, kilkanascie, moze i za kilka lat. Mysle ze to jest jeden z glownych, jesli nie glowny powod do przemyslen zawarty w tym filmie. I moze wlasnie o to chodzilo Cubrickowi (pisze sie przez C czy K??)
Gosh! Film może skłaniać do przemysleń, ale dlaczego od razu takich, że świat przedstawiony jest naszą przyszłością? To tylko wizja jednego człowieka- Burgessa, nie Kubricka w dodatku. Poza tym czy on jakimś pie#rzonym prorokiem jest?! Śpij spokojnie, możliwośc ewoluowania naszego świata do takiej hybrydy jest znikoma. Przeczytaj sobie "Historie Myśli Socjologicznej".


Blood_Lord_Aule:Mimo swojego gargantuicznego mniemania o tym filmie (...)
<szukam kartki w celu zapisania sobie tego zaiste złotego wyrażenia>


Blood_Lord_Aule:Fascynuje mnie to co zrobił Kubrick, nie sama treść, ale każdy aspekt filmu, od czołówki, przez muzykę, aktorstwo oczywiście ekranizację książki, scenariusz, na zakończeniu i niejasnym przesłaniu kończąc.
Nie jestem zwolennikiem rozkładania filmów na czynniki, a już na pewno nie na kategorie treść i forma. Wypowiadając się czy to o filmie, czy to o innym tekście kultury mówimy o wszystkich czynnikach złożonych do kupy. Oczywista, można je kolejno analizować, ale mówienie tylko o formie i powierzchownie interpretowanej treści to za mało.


Blood_Lord_Aule:Mogłbyś mi to wytłumaczyć bo nie załapałem??
To zostawiłem sobie na deser. Metafory mi nie wychodzą, ale żeby ktoś mógł aż tak nadinterpretować (vide: Anator)... macie chłopaki wyobraźnie.
Śledź zatem mój tok myślowy.... at your own risk.
Film jest specyficzny, więc profanacją jest używanie w odniesieniu do niego słów typu "genialny", "świetny", "wybitny", etc... "Jest dużo takich przymiotników" używanych przez hałastrę, która w mechaniczny (czaisz aluzję?) sposób wyraża swój zachwych nad czymś, czego nie rozumie. Przyczyny niezrozumienia są różne, od upośledzenia percepcji po deficyt szarych komórek. Innymi słowy takie gadanie odbieram jako typowe dla dyletantów, czyli ludzi, którzy filmu do końca nie zrozumieli, gubią się w kontekstach, niewiele mają do powiedzenia, ale koniecznie chcą się włączyć do dyskusji.
Co było do udowodnienia....

Over & Out

glorija7:
To, co napisałaś można spokojnie wkleić w każdym temacie. Idąc za tymi frazesami przesłanie znajdziemy także w American Pie.
Źródło: movieforum.pl/viewtopic.php?t=999


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Sport strony